Services

>> จัดหาอาหารและอื่นๆ
บริษัทได้บริการจัดหาอาหารและสิ่งอื่นๆ (ทั้งอาหารสด แห้ง แบบกระป๋อง แบบแช่แข็ง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้บนเรือและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ)ที่จะต้องใช้บนเรือ แท่นขุดเจาะและบนชายฝั่ง ตลอดจนให้กับทางบริษัทอื่นๆ ที่จัดหาอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเรามีความพิถีพิถันในการคัดเลือกเฉพาะเนื้อ ผลไม้และผักที่สดที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อที่ท่านจะได้ส่วนผสมในการทำอาหารออกมาได้อย่างเอร็ดอร่อยตามที่ท่านต้องการบนแท่นขุดเจาะของท่าน อีกทั้ง เรายังจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้พนักงานของท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เรายังคัดสรรเรื่องการทำความสะอาด การซักล้าง การบำรุงรักษา และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้ประจำวันบนแท่นขุดเจาะ โดยจัดหาสิ่งที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแท่นขุดเจาะ หรือเรือของท่านอยู่ในสภาพที่ใหม่ และสะอาดอยู่เสมอ