News & Event

>> งานนิทรรศการความปลอดภัย กิจกรรมการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 1

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดและบริษัท อมฤต แอนด์แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ขึ้น 

ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องการถ่ายทอดความตั้งใจ ความห่วงใยและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ และก้าวสู่การเป็นองค์กรซึ่งปราศจากอุบัติเหตุ และพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรมที่เน้นและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ภายในงานพบกับป้ายนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานหลากหลายเรื่อง วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง วิธีการคัดแยกขยะและการสื่อสารวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทีมดับเพลิง ทีมสื่อสารและทีมปฐมพยาบาล บุคลากรภายในองค์กรทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารที่ได้เห็นความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดในการทำงาน โดยผู้บริหารและบุคลากรจะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตระหนักและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน