About Amarit

>> วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอมฤต

เป็นบริษัทคนไทยผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ยึดมั่นในคำสัญญา ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ช่วยเหลือสังคม และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

 

พันธกิจของกลุ่มบริษัทอมฤต

บริการ

 • บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยความซื่อสัตย์ ปลอดภัย ทันเวลา ยึดมั่นคำสัญญา (เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า)

ลูกค้า

 • เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ลูกค้า

พนักงาน

 • มุ่งพัฒนาบุคลากร เสริมสร้าง ความปลอดภัย ความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงานและเกิด ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การเติบโต

 • ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร

เทคโนโลยี

 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มมูลค่าในการบริการแก่ลูกค้า
   

ความสามารถหลักของกลุ่มบริษัทอมฤต

 • บริการน่าประทับใจ
 • ทำงานเป็นทีม
 • ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • รักษาจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์