About Amarit

>> รางวัลคุณภาพ

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เพียรพยายามมาโดยตลอดเพื่อความเป็นเลิศและให้การบริการที่มีคุณภาพอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า การได้รับการยอมรับและรางวัลตอบแทนที่เราได้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราเพื่อให้คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด และเพื่อรองรับมาตรฐานที่สูงของลูกค้าทุกท่าน

2015 OUTSTANDING CREW

Awardรางวัลกลุ่มพนักงานดีเด่น

จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

ระยะเวลาพ.ศ. 2558

2015 OUTSTANDING CREW

Awardรางวัลพนักงานดีเด่น

จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

ระยะเวลาพ.ศ. 2558

การแข่งขัน OE Clipboard

ชื่อรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน OE Clipboard

จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

ระยะเวลาพ.ศ. 2558

ISO 9001 : 2008

ชื่อรางวัลISO 9001 : 2008

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ระยะเวลาพ.ศ. 2557

CERTIFICATE OF RECOGNITION FOR OUTSTANDING TRUCK DRIVING PERFORMANCE  2014

ชื่อรางวัลOutstanding Truck Driving Performance

จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2557

ใบประกาศเกียรติคุณ การลดต้นทุนในระบบจัดการการขนส่ง

ชื่อรางวัลการลดต้นทุนในระบบจัดการการขนส่ง

จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2557

รางวัล “การอนุรักษ์พลังงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2556”

ชื่อรางวัลการอนุรักษ์พลังงานยอดเยี่ยม

จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (การจัดการระบบการขนส่งสินค้าและการขนส่งสินค้า : LTM)

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2556

รางวัล “ผู้รับเหมาดีเด่น ประจำปี 2556 ”

ชื่อรางวัลผู้รับเหมาดีเด่น ประจำปี 2556

จากบริษัท รูบิคอน เวนเทจ FPSO 2554 - 2556

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ประเทศไทย สำหรับมาตรฐานการบรรทุก

ชื่อรางวัลตราสัญลักษณ์ Q-Mark ประเทศไทย

จากกรมการขนส่งทางบก

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2555

รางวัล “บริษัทผู้รับเหมาดีเด่น”

ชื่อรางวัลบริษัทผู้รับเหมาดีเด่น

จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2553

การแข่งขัน OE Clipboard

ชื่อรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน OE Clipboard

จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

ระยะเวลาปีพ.ศ. 2554